Vedtægter

Hjemsted og formål

§ 1
Alt i Et Friskolen er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Klinkby, Lemvig kommune,
Region Midtjylland. Skolen er oprettet november 2023. Skolens adresse er Nejrupvej 6A, 7620 Lemvig, og skolen har CVR-nr.: 44569507.

Skolens formål er at uddanne og danne børn. Det sker i form af at udbyde følgende:
– Grundskole med 0. – 7. klassetrin.
– Skolefritidsordning
– Klubordning

§ 2
Det er Friskolens formål er at drive skole i henhold til den til enhver tid gældende friskolelov. Det følger heraf, at skolen
efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og
folkestyre, samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk. 2.
Skolens virksomhed udøves på grundlag af disse værdier:

Nærvær
– Vi ønsker at udvikle det hele menneske både fagligt, praktisk og socialt.
– Vi ønsker at møde barnet på barnets niveau med anerkendelse, nærvær og empati.
– Vi ønsker et højt fagligt niveau med tid og ro til fordybelse.

Nysgerrighed
– Vi ønsker at skabe nysgerrige og idérige børn samt give dem nyttige og solide
livsfærdigheder med på vejen.
– Vi ønsker en differentieret og samfundsnær undervisning med afsæt i områdets og
erhvervslivets mange tilbud.
– Vi ønsker en dagligdag hvor den traditionelle undervisning i højere grad er
kombineret med bevægelse og praktiske opgaver samt nysgerrighed på verdenen
omkring.

Fællesskab
– Vi ønsker et læringsmiljø, hvor fælles aktiviteter på tværs af årgange styrker venskab,
tryghed og
– fællesskab.
– Vi ønsker at skabe en inkluderende og rummelig kultur, hvor forskellighed og
mangfoldighed ses som en styrke.
– Vi ønsker et skoleliv i tæt samarbejde med vores stærke foreningsliv samt et
gensidigt engagement i udviklingen af vores lokalområde.

Skolens drift

§ 3 Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen, og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.”

Stk. 2.
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 3.
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

Forældrekreds og skolekreds

§ 4
Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven. Skolen kan anse den, der har barnet i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne, medmindre der er tale om skolegangens begyndelse og varighed.

Stk. 2.
Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af skolesøgende børns forældre samt Medlemmer af Alt i Et Friskolens Støtteforening, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

§ 5
Medlemskab giver ingen særrettigheder i forhold til skolens formue, jf. § 3 stk. 2. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

Stk. 2.
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til, ved fremmøde på generalforsamlingen, at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11 stk. 1.

Stk. 3.
Bestyrelsen kan ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Endvidere kan bestyrelsen ophæve medlemskabet, såfremt medlemmet illoyalt og vedholdende modarbejder skolens lovlige virksomhed. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et eventuelt mindretal i bestyrelsen. Såfremt medlemmet har børn på skolen, skal skolens bestyrelse, i forbindelse med en beslutning om ophævelse af medlemskabet, der har til følge, at børnene ikke længere kan være elever på skolen, iagttage børnenes ret til at blive hørt, inden der træffes beslutning, jf. FN’s Børnekonvention.

Tilsyn

§ 6
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves. Skolen skal i øvrigt følge tilsynsreglerne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og de i henhold hertil udstedte bekendtgørelser.

Generalforsamling

§ 7
Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældrekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse og afhændelse af fast ejendom bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts – 30. april. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev eller via e-mail til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen
6. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt.

Stk. 3.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.

Stk. 4.
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen skal der tilstræbes fordeling af mænd og kvinder.

Stk.5.
Ved kampvalg: Hvis der er flere kandidater end ledige pladser i bestyrelsen, bortfalder suppleantvalget. Valgt til bestyrelsen er de medlemmer, som modtager flest stemmer. De kandidater, der får færrest stemmer, bliver suppleanter prioriteret som 1. suppleant, 2. suppleant og så fremdeles efter de enkeltes stemmetal.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 30% af forældrekredsens og skolekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

§ 9
Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jf. § 19 og 20.

Stk. 2.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.

Stk. 3.
Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten

Bestyrelsens sammensætning

§ 10
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 2 skal være forældre til børn på skolen.

Stk. 2.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 årligt. Suppleanter vælges for 1 år.

Stk. 3.
Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen.

Stk. 4.
Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.

Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer kan forsætte i bestyrelse, hvis deres børn udskrives af skolen i funktionsperioden mod forældrenes ønske.

§ 11
Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen (medlem af forældrekredsen).

Stk. 2.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 3.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem, men de kan få udbetalt kørselsgodtgørelse efter statens regler i Finansministeriets tjenesterejseaftale.

Stk. 4.
Skolens leder, samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte, deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens eller repræsentantens mødedeltagelse midlertidigt.

Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Om bestyrelsen og dens arbejde

§ 12
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand, næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Stk. 2.
Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det fornødent.

Stk. 3.
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager, der vil komme til behandling på mødet.

Stk. 4.
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen.Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk. 5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

§ 13
Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. Bestyrelsens er medlemmer omfattet af forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt m.v.. Skolens leder og øvrige ansatte, samt eventuelle tilsynsførende og også omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

Stk. 2.
Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne og/eller nærværende vedtægt for at være medlem af bestyrelsen, jf. „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt „Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§ 14
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.

Stk. 2.
Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 3.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen. oktober 2023 6

Stk. 4.
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægtens § 7 stk. 1. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, jf. dog de beføjelser, der er tillagt generalforsamlingen i § 4, § 5, § 7, § 10, § 17, § 19 og § 20.

Stk. 5.
Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale. Bestyrelsen kan meddele skolens leder bemyndigelse til i et nærmere angivet omfang at ansætte og afskedige skolens lærere og andet fastansat personale, jf. § 17, stk. 3.

Stk. 6.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal bestyrelsen sikre, at skolen følger lovgivningen, og bestyrelsen har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 7.
Bestyrelsen skal omgående underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

§ 15
Medlemmer af skolekredsen, forældrekredsen og ansatte ved skolen har, efter anmodning, ret til at få indblik i budgetter og regnskaber, når disse er godkendt af bestyrelsen, samt i revisionsprotokollen. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Retten kan udstrækkes til også at omfatte en videre personkreds. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

Tegningsret

§ 16
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer, jf. § 7 stk. 1.

Skoleleder

§ 17
Skolens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk. 2.
Efter bestyrelsens retningslinjer ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp, samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

Stk. 3.
Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse, herunder ansætte og afskedige fastansatte medarbejdere, jf. § 14, stk. 5.

Årsrapport

§ 18
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2.
Revisionen skal være afsluttet senest den 1. april, hvorefter den reviderede årsrapport tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den godkendte årsrapport og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

Vedtægtsændring

§ 19
Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk. 2.
Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 3.
På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst to tredjedeles flertal.

Stk. 4.
Vedtægtsændringer, som Undervisningsministeriet skriftligt har pålagt skolen, eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst to tredjedeles flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.

Nedlæggelse

§ 20
Uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, kan beslutning om skolens ophør alene træffes af generalforsamlingen.

Stk. 2.
Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan nedlæggelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Bestyrelsens indstilling besluttes i henhold til § 12 stk. 5.

Stk. 3.
Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed efter friskoleloven, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt, gennemføres forudgående høring på en generalforsamling.

Skolekredsen og forældrekredsen skal umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelse i alle tilfælde orienteres skriftligt af bestyrelsen om dette og om grundlaget herfor.

Stk. 4.
Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet, samt elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 5.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 6.
Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under FRISKOLERNE efter godkendelse i Ministeriet for Børn og Undervisning. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.

§ 21
Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand. Vedtægten skal i original indsendes til Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Den. 10/11-2023